0%

Arvode

Enligt advokatsamfundets riktlinjer skall arvode vara skäligt. Skäligheten bestäms utifrån följande faktorer; tidsåtgång, uppdragets art, storlek och svårighetsgrad, tidspress och uppnått resultat.

Vi på advokatbyrån bestämmer vårt arvode i enlighet med god advokatssed. Därav bestäms arvodet med hänsyn till uppdragets art och omfattning, tidspress, svårighetsgrad och betydelse, liksom juristernas skicklighet, den tid som lagts ned i ärendet och andra sådana omständigheter. Vi reviderar våra taxor årligen.

I regel så delfakturerar vi på advokatbyrån. En delfaktura avser slutligt arvode för vårt arbete hänförligt till aktuell period. Vi förbehåller oss dock rätten att ställa ut à conto fakturor för vårt arvode. À conto avser preliminärt arvode utan bestämd anknytning till viss del av vårt arbete. Vid fakturering à conto sker slutlig reglering i slutfaktura. Vi förbehåller oss även rätten att begära förskott på arvode och kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer att användas för att reglera löpande fakturor och/eller slutfaktura. Förskott avräknas således inte per automatik vid den fakturering som sker löpande.

Advokat är, enligt advokatsamfundets regler om god advokatsed, skyldig att medverka till att klienten får en möjlighet att erhålla rättsskydd eller allmän rättshjälp.

Rättsskydd

Vid de flesta tvister bla vårdnad, boende och umgängestvister samt patientskador kan du använda dig av rättsskyddsförsäkringen som ingår i din hemförsäkring. Rättsskyddet täcker normalt 75-80% av din totala ombudskostnad vilket innebär att du själv står för 20-25% så som självrisk/rättsskyddsavgift. Rättsskyddet uppgår normalt till maxbeloppet 200 000 kr, och självrisken/rättsskyddsavgiften har normalt ett minimibelopp på 1 500 kr. Advokatbyrån ansöker om rättsskydd åt dig så det är bra om du redan har uppgifter om din hemförsäkring vid din första kontakt med oss.

Beroende på dina försäkringsvillkor kan rättsskyddet tas i bruk redan vid prövning i Patientskadenämnden, Personförsäkringsnämnden, Ansvarsförsäkringens personskadenämnd eller Läkedelsskadenämnden. Det är således inte alltid det krävs en rådande domstolstvist för att rättsskydd ska kunna beviljas. Advokatbyrån kan undersöka saken åt dig. Det är dock viktigt att du vänder dig till oss så snart som möjligt efter att du har erhållit ett slutligt beslut i din angelägenhet; det föreligger alltid en 6 månaders frist från beslutets datum, vilket innebär att du kan förlora dina anspråksmöjligheter i det fall du ej stämmer i tingsrätt eller begär nämndprövning innan denna frist löper ut (preskription).

Rättshjälp

I det fall du i en tvist inte kan bruka ditt rättsskydd kan du under vissa förutsättningar få rättshjälp från staten. Den främsta förutsättningen för rättshjälp är att du har ett ekonomiskt underlag som inte överstiger 260 000 kr/år (summan av dina tillgångar/förmögenhet minus skulder och ev. försörjningsbörda). Rättshjälp måste föregås av en egenfinansierad rådgivning på minst en timme och högst två timmar. Därutöver gör domstolen eller rättshjälpsmyndigheten alltid en bedömning om ärendet är av sådan komplicerad art att du faktiskt har behov av ett juridiskt biträde. Advokatbyrån ansöker om rättshjälp åt dig.

Staten bekostar via rättshjälp endast en del av dina ombudskostnader, vilket innebär att det alltid tillkommer en rättshjälpsavgift som du själv står för. Rättshjälpsavgiften bestäms i procentsats av den totala ombudskostnaden och bestäms av domstolen eller rättshjälpsmyndigheten i samband med beslut om beviljande av rättshjälp.

Är du trafikskadad?

Du som har skadat dig vid en fordonsrelaterad olycka kan få dina ombudskostnader bekostade av trafikförsäkringsbolaget där ditt trafikskadeärende är aktuellt. Det är således en förutsättning att du redan har anmält din skada till försäkringsbolaget och har gjort detta innan fristen löpt ut (i regel 3 år från olycksdagen). Det råder dock ingen absolut rättighet för den skadade att få sina ombudskostnader bekostade av försäkringen, utan detta sker via ett s.k. frivilligt åtagande från försäkringsbolagets håll.

Du kan alltid själv höra med din försäkringshandläggare angående det frivilliga åtagandet innan du kontaktar oss, i annat fall kan advokatbyrån hjälpa dig att kolla upp detta med försäkringsbolaget.

Beredande av vård enligt LVU, utlänningsärenden

Din advokat eller jurist kan förordnas såsom offentligt biträde för dig i socialmål eller utlänningsmål. Advokatbyrån ansöker åt dig.

Brottmål

Har du blivit utsatt för brott finns det under vissa förutsättningar möjlighet för dig att få ett juridiskt ombud i form av målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde har som sin främsta uppgift att tillvarata dina intressen under förundersökning och rättegång, biträda dig i skadeståndsdelen samt bistå dig med stöd och upplysning under hela processens gång. Målsägandebiträde förordnas av tingsrätten och arvodet stannar helt och hållet på staten. Advokatbyrån kan undersöka din möjlighet att få ett målsägandebiträde, det är därför alltid bra att du vänder dig till advokatbyrån så fort en polisanmälan har upprättats.

Är du misstänkt för brott finns det under vissa förutsättningar möjlighet för dig att få en offentlig försvarare. Endast advokater kan åta sig uppdrag som offentlig försvarare och det råder alltid fritt advokatval för din del. Advokatbyrån kan undersöka din möjlighet att få en offentlig försvarare, det är därför viktigt att du vänder dig till advokatbyrån så fort du har delgivits brottsmisstankar mot dig. Det är alltid till din fördel att offentlig försvarare förordnas i ett tidigt skede.

Vi ber dig kontakta oss för vidare information.

 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Tvister som rör tjänster som advokatbyrån tillhandahållit konsument kan prövas i Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

Om en klient som är konsument är missnöjd med den tjänst som advokaten tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om klienten inte har kontaktat advokaten för att diskutera klagomålet och försöka nå en lösning i samförstånd, utan direkt vänder sig till Konsumenttvistnämnden för att få tvisten prövad, kan nämnden avvisa denna. En förutsättning för att tvisten ska prövas av Konsumenttvistnämnden är att denna inte redan handläggs eller redan är avgjord av domstol.

Om ett ärende inletts hos advokatens försäkringsgivare måste frågan lösas inom ramen för försäkringsavtalet innan konsumenten kan vända sig till Konsumenttvistnämnden. Ett försäkringsärende blir således att anse som en del av den lösning i samförstånd som ska avslutas, innan ett ärende kan initieras hos Konsumenttvistnämnden. Om ett ärende trots detta inkommer till Konsumenttvistnämnden kommer nämnden att förklara detta vilande till dess att försäkringsfrågan är avgjord.

Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd åligger det advokaten att upplysa klienten om möjligheten att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Till detta kommer att en advokat är skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning, om en lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:

Postadress:

Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se