0%

Tidigare ärenden

Vårdnad

I ett tidigare ärende överklagade advokat Maria Turessons klient tingsrättens dom till hovrätten. Saken gällde vårdnad,där motparten av tingsrätten tillerkänts ensam vårdnad om parternas gemensamma barn på den grunden att samarbetssvårigheter mellan parterna förelåg. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och konstaterade att det faktum ”att det förelåg vissa konflikter och misshälligheter mellan parterna vid tiden för skilsmässan bör därför enligt hovrättens mening inte utgöra ett hinder mot att parterna idag ska kunna ha gemensam vårdnad om barnen.” Tingsrätten angav i sina domskäl även omständigheten att advokatbyråns klient var bosatt utomlands som ett hinder mot gemensam vårdnad. Avseende detta fann Hovrätten att ”frågan om vårdnad ska alltid avgöras utifrån vad som är bäst för barnet. Barn har behov av nära och goda relationer till båda sina föräldrar även om föräldrarna bor isär.” Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde till gemensam vårdnad.

Brottmål

I ett tidigare ärende vid advokatbyrån överklagades en tingsrättsdom avseende misshandel. Åtalet och den fällande domen grundade sig huvudsakligen på målsägandens utsaga. Det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den åtalade har gjort sig skyldig till den åtalade gärningen. Vid överklagan gjordes gällande att bevisningen inte uppfyllde dessa kriterier. Hovrätten konstaterade att bevisningen ej var tillräcklig för en fällande dom och advokatbyråns klient frikändes.

Uppehållstillstånd

I ett tidigare ärende hade advokatbyråns klient fått permanent uppehållstillstånd grundat på anknytning till sin make. Detta upphörde dock att gälla då maken ansökte om äktenskapsskillnad. Advokatbyrån biträdde vid ny ansökan om uppehållstillstånd för klienten och dennes barn, med bland annat anknytning till arbete såsom grund för yrkandet. Uppehållstillstånd beviljades i ärendet.

Trafikolycka

Advokatbyråns klient tvingades på grund av en trafikolycka att långt senare sjukskriva sig och omskola sig för att kunna arbeta. Försäkringsbolaget medgav endast att ersätta den skadelidande med ett mindre belopp då de ansåg att klienten själv har en skyldighet att begränsa skadans ekonomiska verkningar med eget arbete. Ärendet prövades i Trafikskadenämnden som gick på klientens linje och ansåg att denne skulle ha ersättning för inkomstförlust under en omskolningstid av 4 år. Det är enligt bolaget inte vedertagen praxis att skadevållaren lämnar ersättning -då de anser att den skadelidande hade kunnat begränsa skadan med eget arbete – för en omskolning på högskolenivå för en tid om 4 år, normalt ansåg man vara maximalt ett till två år. Klienten var således mycket nöjd med utgången i nämnden.