0%

Boutredningsman

På begäran av dödsbodelägare skall tingsrätten förordna någon att förvalta den egendom som ska komma att bli föremål för bodelning och arvskifte. Boutredningsmannen företräder boet utåt i alla avseenden och uppdraget består i att förbereda boet för bodelning och arvskifte. Detta kan innebära att denne ska sälja tillgångar, avveckla eventuell rörelse, försöka avsluta eventuella tvister och betala dödsboets skulder. Vid mer betydelsefulla åtgärder ska denne stämma av med dödsbodelägarna och höra deras mening. Så snart dödsboet är förberett för bodelning eller arvskifte ska denne göra anmälan om detta till dödsbodelägarna. Boutredningsmannen är skyldig att tillvarata dödsboets intressen.

Juristerna vid advokatbyrån åtar sig uppdrag som boutredningsman.

 
Läs mer om: