0%

Vårdnad, umgänge, faderskap

Vårdnad och umgänge

När en relation upplöses uppkommer ofta frågor om vårdnaden om de gemensamma barnen. Det föreligger juridiska skillnader mellan att ha gemensam vårdnad eller om en av föräldrarna har ensam vårdnad. Under vissa förutsättningar kan ensam vårdnad för en förälder vara barnets bästa.

Förutom vårdnadsfrågan kan man vara oense om barnets boende d v s vilken av föräldrarna barnet ska bo med eller om omfattningen av umgängesrätten för den förälder som inte bor med barnet. Huvudprincipen är att ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vi guidar dig rätt för att lösa de tvistefrågor som uppkommit.

Föräldrarna får avtala om barnets boende, avtalet ska vara skriftligt och det måste godkännas av socialnämnden för att gälla.

Ibland uppstår det dock rättstvister om vårdnaden, boendet och umgänget. Om man inte kan komma överens kan det bli fråga om ansökan om stämning i domstol.

Advokatbyråns jurister kan företräda dig i en vårdnadstvist eller när ni vill upprätta ett avtal gällande exempelvis barnets boende.

Fastställande och hävande av faderskap

Om modern till ett barn inte uppger vem som är far när barnet föds startas i regel en utredning om faderskapet för att kunna fastställa detsamma. En man som tror sig vara far kan också vända sig till socialnämnden och initiera en sådan utredning. Socialnämndens utredningsskyldighet gäller tills barnet fyllt 18 år. En utredning kan komma att läggas ner om det kan antas att den fortsatta utredningen kan vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa. Utredningen är då nedlagd tillsvidare och kan återupptas om det framkommer nya omständigheter. Målsättningen är att ett faderskap ska fastställas.

I de fall att nya uppgifter kommer fram föreligger skyldighet för socialnämnden att återuppta utredningen. Socialnämnden har en utredningsskyldighet om barnet är bosatt i Sverige och faderskapspresumtionen ifrågasätts. Familjerätten ska också inleda en faderskapsutredning när underrättelse inkommit från domstol att ett faderskap har blivit hävt. Om du behöver rådgivning i frågor om faderskap till barn, kontakta advokatbyrån så hjälper vid dig. Vi har lång erfarenhet av  dessa frågor.

För det fall att faderskapet inte har fastställts av något skäl kan barnet med stadsdelsförvaltningen och modern som ställföreträdare lämna in en ansökan om stämning vid tingsrätten. Den påstådda fadern blir då svarande i målet. Advokatbyråns jurister är då ombud för barnet och vi hjälper till att ansöka om rättshjälp för barnets räkning. Talan om fastställande av faderskap väcks av barnet. Har modern vårdnaden om barnet, får hon alltid föra barnets talan, även om hon inte har uppnått myndig ålder. Även Socialnämnden för barnets talan.

För det fall ett fastställt faderskap visats sig vara felaktigt skall det hävas. Mål om hävande av faderskap kan väckas dels av mannen mot barnet, dels av barnet mot mannen. Är barnet omyndigt får talan föras av god man eller förmyndare. Advokatbyråns jurister är då ombud för exempelvis barnet och vi hjälper till att ansöka om att en god man ska förordnas för barnet samt om rättshjälp för barnets räkning. Modern ska också höras i målet om det är möjligt.

Vi kan hjälpa dig i mål om fastställande eller hävande av faderskap.

Rättsskydd

Vid de flesta tvister bla vårdnad, boende och umgängestvister kan du använda dig av rättsskyddsförsäkringen som ingår i din hemförsäkring. Rättsskyddet täcker normalt 75-80% av din totala ombudskostnad vilket innebär att du själv står för 20-25% så som självrisk/rättsskyddsavgift. Rättsskyddet uppgår normalt till maxbeloppet 200 000 kr, och självrisken/rättsskyddsavgiften har normalt ett minimibelopp på 1 500 kr. Advokatbyrån ansöker om rättsskydd åt dig så det är bra om du redan har uppgifter om din hemförsäkring vid din första kontakt med oss.

Rättshjälp

I det fall du i en tvist inte kan bruka ditt rättsskydd kan du under vissa förutsättningar få rättshjälp från staten i vårdnad, boende, umgänges och faderskapstvister. En främsta förutsättning för rättshjälp är att du har ett ekonomiskt underlag som inte överstiger 260 000 kr/år (summan av dina tillgångar/förmögenhet minus skulder och ev. försörjningsbörda). Rättshjälp måste föregås av en egenfinansierad rådgivning på minst en timme och högst två timmar. Därutöver gör domstolen eller rättshjälpsmyndigheten alltid en bedömning om ärendet är av sådan komplicerad art att du faktiskt har behov av ett juridiskt biträde. Advokatbyrån ansöker om rättshjälp åt dig.

Staten bekostar via rättshjälp endast en del av dina ombudskostnader, vilket innebär att det alltid tillkommer en rättshjälpsavgift som du själv står för. Rättshjälpsavgiften bestäms i procentsats av den totala ombudskostnaden och bestäms av domstolen eller rättshjälpsmyndigheten i samband med beslut om beviljande av rättshjälp. Barn har i regel ingen inkomst varför de inte ska betala någon rättshjälpsavgift.

 
Läs mer om: