0%

Särskild företrädare för barn

Utsatt för brott – behov av särsilkd företrädare för barn

När det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år, eller när den misstänkte är barnets vårdnadshavare, eller i situationer då det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att ta tillvara barnets rätt förordnas inte alltid ett målsägandebiträde att företräda barnet. Istället förordnas en s k särskild företrädare för barn.

Den särskilda företrädaren har liknande uppgifter och befogenheter som ett målsägandebiträde. Företrädaren ska tillvarata barnets intressen, exempelvis genom att föra barnets skadeståndstalan i brottmål vid domstolsförhandling. Den särskilda företrädaren kan överta vårdnadshavarnas ansvar i delar som har med förundersökning och rättegång att göra samt ge tillstånd till polisen att förhöra barnet på ett lämpligt sätt.

Det är tingsrätten som förordnar en särskild företrädare. Hänsyn ska tas till huruvida företrädarens kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper är särskilt lämpliga för uppdraget. Vi på advokatbyrån har stor erfarenhet av att företräda barn och tillser att den rättsliga prövningen anpassas till barnets villkor och förutsättningar. Dessa ärenden kräver ofta mer än god juridisk kompetens varför vi på advokatbyrån alltid arbetar målmedvetet att tillvarata barnets intressen samt söka uppnå en god kommunikation med barnet.

 
Läs mer om: