0%

Asyl

Uppehållstillstånd

Asyl

Man har som asylsökande i regel rätt till ett offentligt biträde som tillvaratar ens rätt. Det är Migrationsverket som förordnar ett offentligt biträde för dig. Vi på advokatbyrån åtar oss dessa uppdrag.

Du som asylsökande kan beviljas uppehållstillstånd på olika grunder:

Flykting

Du uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention och får en flyktingstatus. En flykting är någon känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av dennes ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Den som får uppehållstillstånd som flykting kan begära att få en flyktingstatusförklaring; en internationellt erkänd status grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU-regler. Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-rättsliga regler anses du också vara flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper.

Alternativt skyddsbehövande

Du uppfyller inte kriterierna för att anses vara flykting men ses som alternativt skyddsbehövande enligt utlänningslagen. Som alternativt skyddsbehövande bedöms den som löper risk att straffas med döden eller risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt. Den som har fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande kan få en alternativ skyddsstatusförklaring grundad på EU-rättsliga regler.

Övriga skyddsbehövande

Som asylsökande kan man bli bedömd som övrigt skyddsbehövande om han eller hon inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet, känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof. Även övriga skyddsbehövande kan få skyddsstatusförklaring men den gäller endast i Sverige.

Synnerligen ömmande omständigheter i undantagsfall

Asylsökande kan undantagsvis beviljas uppehållstillstånd, trots att de inte behöver skydd mot förföljelse. Det handlar då om synnerligen ömmande omständigheter, som är direkt knutna till deras personliga förhållanden, som synnerligen allvarligt hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. En samlad bedömning av sådana omständigheter kan leda till uppehållstillstånd. För barn gäller att uppehållstillstånd kan beviljas om det föreligger särskilt ömmande omständigheter. Eftersom det i dessa fall inte handlar om att ge skydd kan man inte heller få någon skyddsstatusförklaring.

Sedan lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige trädde i kraft är det inte längre möjligt att erhålla uppehållstillstånd som övrigt skyddsbehövande. Som flykting eller alternativt skyddsbehövande är det i nuläget betydligt svårare att erhålla permanent uppehållstillstånd. Lagen är tidsbegränsad och gäller fram till den 20 juli 2019.

Asylsökande barn

Utlänningslagen säger att Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Alla barn, som kan och vill, har rätt att tala och bli lyssnade på. Barns asylskäl ska prövas särskilt – ett barn kan ha andra asylskäl än vad föräldrarna har. När barnets asylskäl ska prövas försöker handläggaren, så mycket som möjligt, att anpassa utredningen efter barnets ålder, hälsa och andra omständigheter. Barnet har rätt att ha en vuxen med sig vid utredningen. Det kan vara en förälder, ett offentligt biträde eller en god man, om barnet inte har någon förälder i Sverige. Det finns ofta ett stort behov av extra stöd och hjälp vid dessa asylprocessen och vid de särskilda frågeställningar som kan uppkomma om man saknar en legal vårdnadshavare i landet. Vi på advokatbyrån har en stor erfarenhet av att arbeta med barn och av asylprocessen i helhet.

Läs mer om: