0%

Bo kvar (kvarsittanderätt) i gemensam bostad

Parterna kan vid äktenskapsskillnad komma överens om att en av dem ska bo kvar i den gemensamma bostaden fram tills bodelning sker. Reglerna om kvarsittanderätt säger att den som har störst behov av den gemensamma bostaden är den som skall få bo kvar. Det kan därför uppkomma frågor om vem detta är och under vilka förutsättningar detta ska ske. Exempelvis kan den part som bor kvar behöva betala nyttjandeersättning till den part som måste flytta ut. Detsamma gäller i allmänhet även för sambor. Kan parterna inte enas om vem som skall ha rätt att bo kvar i bostaden kan en domstol pröva frågan. När domstolen bedömer vem som har störst behov av bostaden ser man oftast till vem de eventuella barnen skall bo med samt vem av parterna som har lättast att skaffa sig en ny bostad. Den som inte får kvarsittanderätt måste genast flytta och har inte rätt att komma in i bostaden utan den andre makens samtycke.

Vi på advokatbyrån engagerar oss i denna typ av frågor och kan hjälpa dig då frågan om kvarsittanderätt kan behandlas i ett mål om äktenskapsskillnad. Finns det inget sådant pågående mål får frågan prövas i ett eget domstolsärende. Du kan erhålla rättshjälp för frågan om kvarsittanderätt.

Advokatbyråns jurister ansöker om rättshjälp åt dig.

Läs mer om: