0%

Äktenskapsförord och samboavtal

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar. Parterna kan avtala att viss eller all egendom ska vara enskild egendom och inte ska ingå i en framtida bodelning. Resterande del av egendomen är så kallat giftorättsgods och ingår alltså i en eventuell bodelning. Ett äktenskapsförord kan i och med detta spela stor roll då en bodelning gestaltas. Under äktenskapet äger var och en det man själv köper eller införskaffar.

Äktenskapsförord kan man skriva när som helst under eller inför ett äktenskap, och det går alltid att förändra eller upphäva ett äktenskapsförord förutsatt att man är överens om det. Äktenskapsförord ska undertecknas av båda makarna och måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Vi på advokatbyrån upprättar äktenskapsförord. Advokatbyrån kan även hjälpa dig med att ge råd och hjälp kring de formkrav som uppställs.

Sambor

Frågor som rör sambos regleras av Sambolagen vilken innehåller vissa regler liknande reglerna i Äktenskapsbalken. När ett samboförhållande upphör ska viss egendom, så kallad samboegendom, delas mellan samborna. Förenklat så ska samboegendomen delas lika sedan skulder räknats av. Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Vi på advokatbyrån hjälper till med att upprätta ett samboavtal enligt sambolagen, där samborna kan avtala att viss egendom inte ska ingå i bodelningen eller till och med att bodelning inte ska ske. Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna.

Vi som arbetar på advokatbyrån upprättar samboavtal samt biträder i bodelningsförfaranden.

 
Läs mer om: