0%

Bodelningsförrättare

Om makarna inte kan enas om en bodelning, ska domstolen på ansökan av make förordna någon att vara bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren ska se till att bouppteckning upprättas om det behövs. När makarnas egendomsförhållanden klarlagts ska bodelningsförrättaren bestämma tid och plats för bodelning samt kalla makarna till förrättningen. Bodelningsförrättaren kan under förrättningens gång pröva sådana tvistiga frågor som är av betydelse för bodelningen och inte är föremål för rättegång. I regel utses en advokat till bodelningsförrättare och parterna företräds av advokater såsom ombud.

Makar kan ansöka om ersättningsgaranti hos domstolen för att kunna ta hjälp av en bodelningsförrättare. Om ersättningsgaranti beviljas utgår ersättning till bodelningsförrättare för högst fem timmars arbete av allmänna medel, resterande del av arvodet bekostar parten själv till bodelningsförrättaren. En sådan ansökan om ersättningsgaranti ska, om mål om äktenskapsskillnad pågår, göras i målet. I annat fall skall ansökan ges in till den tingsrätt som är behörig att pröva tvister om bodelning mellan makarna.

Advokatbyråns jurister åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare.

 
Läs mer om: