0%

Trafikolycka

Du som kontaktar oss har råkat ut för en trafikolycka som medfört personskador t.ex. en whiplashskada eller annan kroppslig skada som medfört att du lidit förlust av inkomst och/eller har fått bestående besvär.

Advokat Maria Turesson har arbetat för och biträtt privatpersoner som råkat ut för trafikolyckor sedan år 1999 och hon har således mångårig erfarenhet av detta. Maria Turesson har även stor erfarenhet av att hjälpa barn som drabbats av personskador. Du kan således vara säker på att få tryggt och kunnigt juridiskt biträde.

Advokatbyrån handlägger ett stort antal trafikskaderegleringar. Om du vänder dig till oss kan du vara säker på att kunskapen och erfarenheten inom området finns.

 

TRAFIKSKADA utom rätta:

Vad vi kan hjälpa dig med

Att en trafikskada är utom rätta innebär att det pågår en skadereglering och en handläggning hos försäkringsbolaget.

Vi på Advokatbyrån Maria Turesson hjälper dig att begära rätt ersättning av försäkringsbolaget för din skada. Vi hjälper dig under skaderegleringen efter att du själv anmält skadan till försäkringsbolaget. Vi biträder dig under personskaderegleringen och ser till att framställa samtliga anspråk som kan tänkas bli aktuella genom försäkringen.

Vi företräder personer som drabbats av trafikskador på flera olika orter i hela Sverige mot olika försäkringsbolag. Du kan alltså få vår hjälp även om du bor på annan ort än Stockholm. Advokatbyrån har ett kontaktnät med sakkunniga konsulter inom medicin vilka kan anlitas där ärendet kräver utredning i form av medicinska utlåtanden.

Hur det går till

VI börjar med att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och frågar om de är villiga att stå för dina ombudskostnader – om du inte redan själv har hört efter med dem. I regel brukar försäkringsbolagen göra ett frivilligt åtagande att stå för klientens ombudskostnader i trafikskadeärenden. Du betalar alltså inget själv. Du får skriva på en fullmakt som ger oss rätt att företräda dig i ärendet. När försäkringsbolaget bekräftat att de bekostar ditt ombuds arvode kommer de att översända alla handlingar i ärendet till oss och vi kommer att boka in ett möte med dig här på advokatbyrån. Om du bor långt bort eller av andra orsaker inte har möjlighet att komma till vårt kontor går det bra att ta mötet via telefon.

Regleringen av en trafikskada tar lång tid, det är inte ovanligt att det tar flera år. Försäkringsbolaget ska utreda din rätt till ersättning för sveda och värk, sjukvårdskostnader, inkomstförlust, ersättning för eventuella bestående skador, mm. Vi hjälper dig med beräkningen och framställningen av dina ersättningsanspråk.  När skaderegleringen är klar fattar försäkringsbolaget ett slutligt beslut och avslutar ärendet. Om du inte är nöjd med deras beslut kan vi hjälpa dig att begära en prövning i Trafikskadenämnden.  Detta måste göras inom sex månader från det att slutligt beslut har fattats av bolaget. Försäkringsbolagens frivilliga åtagande att stå för dina ombudskostander omfattar även en prövning i Trafikskadenämnden. Efter prövningen i Trafikskadenämnden fattar försäkringsbolag ett nytt slutligt beslut. Trafikskadenämndens yttrande är inte bindande för försäkringsbolagen, men de brukar som regel följa yttrandet.

 

TRAFIKSKADA inom rätta:

Att en trafikskada är inom rätta innebär att det pågår en tvist i exempelvis tingsrätten.

Om du inte skulle vara nöjd med försäkringsbolagets beslut efter att ärendet har prövats i Trafikskadenämnden har du sex månader på dig att väcka talan vid domstol. Det frivilliga åtagandet från trafikförsäkringsbolaget att stå för dina ombudskostnader gäller inte vid en domstolstvist. Om du vill utreda möjligheten att stämma försäkringsbolaget vid domstol hjälper vi dig istället att söka rättskydd genom din hemförsäkring eller bilens försäkring. I de flesta hemförsäkringar ingår ett rättsskydd som täcker 80 % av dina ombudskostnader upp till en viss summa. Villkoren kan variera mellan försäkringsbolagen. När du beviljats rättsskydd och försäkringsbolaget översänt alla handlingar i ärendet kommer vi att gå igenom akten och boka in ett möte där vi tillsammans ser över dina möjligheter att ta tvisten till domstol.

 
Läs mer om: