0%

Äktenskapsskillnad (skilsmässa)

Skilsmässa och bodelning, bodelningsförrättare

Ibland beslutar sig makar för att gå skilda vägar och äktenskapet upplöses med skilsmässa. Oavsett om makar går isär som vänner eller som ovänner kan det upplevas som befriande att få juridisk hjälp för att klargöra vad respektive make har rätt till. Advokatbyrån har stor erfarenhet av uppdrag som bodelningsförrättare och som ombud i bodelningsförfaranden och ger er alltid ett personligt och professionellt bemötande.

Om du behöver hjälp inför en kommande skilsmässa eller då du önskar vidta förebyggande åtgärder i äktenskapet, som att upprätta ett äktenskapsförord eller samboavtal, är du varmt välkommen att boka in en konsultation med oss. Du får då möjlighet att få rådgivning om hur du ska tänka när det kommer till egendomsvärdering, andelsberäkning, lottläggning och bodelningsavtal.

Allmänt sett kan sägas att när ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Man utgår då från egendomsförhållandena som rådde på brytdagen, det vill säga dagen då man ansökte om äktenskapsskillnad. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. Man beräknar först makarnas andelar i boet. Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska man räkna av så mycket från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade på brytdagen. Det som sedan återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna ska täckas, ska läggas samman. Värdet av detta delar ska makarna sedan lika på. Med ledning av de andelar som har beräknats för makarna skall giftorättsgodset fördelas på lotter. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Enskild egendom ingår inte i bodelningen. Det finns många problem som kan uppstå under ett bodelningsförfarande, exempelvis kan parterna vara oeniga i värderingsfrågor eller tvista om dold samäganderätt.

Bodelning kan även genomföras utan att det pågår ett mål om äktenskapsskillnad, om båda makarna vill det. Makarna måste alltså vara eniga om hur bodelningen ska gestaltas. Det kan exempelvis vara lämpligt om makarna vill reda ut sina egendomsförhållanden eller skydda egendom från ena makens borgenärer.

 
Läs mer om: