0%

Underhållsbidrag till barn och underhållsbidrag till make/maka

Underhållsbidrag till barn

En förälder som inte varaktigt bor med sitt barn skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Storleken på underhållsbidraget kan fastställas av domstol eller genom att föräldrarna avtalar om det.

Underhållsbidrag till make/maka

Makarna har en skyldighet att bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. Om det som den ena maken skall bidra med inte räcker till för den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, skall den andra maken skjuta till de pengar som behövs.

Även efter en skilsmässa kan den ena maken ha underhållningsskyldighet mot den andra maken och därför behöva betala underhållsbidrag. Detta kan gälla under en övergångstid eller, om det finns synnerliga skäl, för en längre tid. Om den ena maken försummar sin underhållsskyldighet, kan domstolen på yrkande ålägga den maken att betala underhållsbidrag till den andra maken.

 
Läs mer om: