0%

Testamente

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur en persons kvarlåtenskap skall regleras efter dennes död. Vi hjälper dig om du vill förfoga över din framtida kvarlåtenskap genom ett testamente utifrån de lagar som styr arvsrätten. Ett testamente kan vara av stor betydelse för exempelvis sambor som vill ärva varandra eller för gifta par där den som går bort först har barn från en tidigare relation. Dessa barn, särkullbarnen, har rätt till arv direkt efter den make som gått bort. Upprättas däremot ett testamente som tillerkänner den efterlevande maken fri förfoganderätt över den gemensamma egendomen kan särkullbarnens direkta arv begränsas till deras laglott. Då utfår särkullbarnen resten av sitt arv först när båda makarna har avlidit. Detta kan innebära att den efterlevande maken till exempel har möjlighet att kvarbo i den gemensamma bostaden.

Ett testamente ska upprättas skriftligen och bevittnas av två samtidigt närvarande personer. Testatorn ska skriva under testamentet i närvaro av vittnena och dessa ska skriva under handlingen med sina namn. Vittnena ska veta om att det rör sig om ett testamente men behöver inte veta något om innehållet.

Vi kan hjälpa dig att upprätta ett testamente eller om du önskar klandra ett testamente som du berörs av. Klander av testamente innebär att en arvinge väcker talan vid domstol och yrkar att ett testamente ska förklaras vara ogiltigt. Yrkandet om ogiltigförklaring kan avse såväl hela testamentet som en viss testamentstagare eller endast en viss del av testamentet. Anledningen till att man önskar klandra ett testamente kan exempelvis vara att testamentsgivaren inte var behörig att upprätta ett testament eller på grund av att testamentsgivaren blivit tvingad eller lurad att upprätta testamentet. Klandertalan måste lämnas in till domstol senast inom sex månader från det att arvingen delgivits testamentet.

 
Läs mer om: