0%

Vård enligt LVU, LPT

Vi tar emot uppdrag från förvaltningsrätten gällande mål om vård enligt lagen om vård av unga (LVU) och enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Du kan själv kontakta oss om du vill ha hjälp med att få ett LVU-beslut att upphöra eller önska oss som ditt biträde. Vi hanterar dessa ärenden regelbundet och tar alltid stor hänsyn till klientens rätt till självbestämmande och integritet.

Ett barn får beredas vård med stöd av LVU på grund av brister i hemförhållandena eller på grund av eget beteende om det finns en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling och vård inte kan ges frivilligt. Huvudregeln är emellertid att vården ska upphöra så fort vårdbehovet inte längre finns. Som längst kan vården pågå till den unge fyller 21. När det gäller vård som ges på grund av brister i hemförhållanden ska socialtjänsten var sjätte månad överväga om vården ska upphöra. Ett övervägande kan inte överklagas av vårdnadshavaren. Om ett barn däremot vårdas på grund av eget beteende ska socialtjänsten ompröva vården. Det innebär att de fattar ett formellt beslut som kan överklagas.

En vårdnadshavare, eller barnet själv, om det är över 15 år, kan under pågående vårdtid begära att vården ska upphöra. Respektive part kan då ha rätt till ombud som hjälper till med myndighetskontakterna och processar i domstolen. Vi kan hjälpa dig med dessa beslut och föra din talan i målet.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

LPT möjliggör att en person kan vårdas mot sin vilja, med så kallad tvångsvård. För att lagen ska vara tillämplig måste tre kriterier vara uppfyllda. Personen måste lida av en allvarlig psykisk störning, vårdbehovet måste vara oundgängligt och vården ska inte kunna ges på frivillig väg. Den som blir föremål för vård enligt LPT eller LVM har som ovan nämnts rätt att välja vem som ska företräda personen, vilket bör ske tidigt i processen.

 
Läs mer om: